Hyresvillkor

Definitioner: Med ”Bokfört Värde” avses i dessa allmänna villkor Umeå Release Finans ABs (RFs) sammanlagda anskaffningskostnad för hyresobjektet minus gjorda värdeminskningsavdrag enligt annuitetsmetoden, baserade på erlagda Månadsavgifter.

1. Begränsningar av RFs ansvar m m Detta avtal avser hyra. RFs åtaganden som finansiär, är begränsade till att i enlighet med hyresmannens (HMs) särskilda anvisningar, förvärva hyresobjektet från av HM på framsidan angiven leverantör för hyra till HM enligt villkoren i detta hyresavtal. HM har själv valt hyresobjekt och leverantör och står risken för inköp, funktion och användning.

2. Mottagande, undersökning, reklamation och leveransgodkännande HM ska på egen bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder för att kunna mottaga hyresobjektet när det av RF, leverantören eller annan ställs till HMs förfogande. HM ska vid leverans av hyresobjektet på egen bekostnad omedelbart undersöka detta. Undersökningen ska utföras enligt de bestämmelser som anges av leverantören samt enligt normal branschpraxis. Som bekräftelse på att hyresobjektet erhållits och godkänts, ska HM utan dröjsmål underteckna och tillställa RF leveransgodkännande. Om hyresobjektet är felaktigt ska HM för RFs räkning genast skriftligen reklamera till leverantören och tillställa RF en kopia av reklamationen. Skulle RF, på grund av HMs dröjsmål med översändande av leveransgodkännande eller genom annan försummelse av HM eller annan orsak för vilken RF inte svarar, åsamkas dröjsmålsränta eller påföras annan kostnad, ska sådan dröjsmålsränta och annan kostnad ersättas av HM. HM ska erlägga ränta på beloppet från tiden för RFs betalning till dess HM betalar, efter en räntesats om 2 % per månad. HM ska anses ha godkänt leveransen av objektet, med samma verkan som genom att tillställa RF ett påskrivet leveransgodkännande, genom att ta objektet i bruk eller genom att erlägga månadsavgift, periodavgift för Leveransperioden eller annan betalning i enlighet med detta avtal, eller om HM inte senast 10 dagar efter mottagen leverans av hyresobjektet skriftligen reklamera till leverantören och tillställa RF en kopia av reklamationen.

3. Fel, brist, dröjsmål m m Såvitt avser leverans, leveranstid, garantitid, service och andra villkor som avser RFs förvärv av hyresobjektet, är RFs ansvar begränsat dels till det ansvar leverantören åtagit sig enligt de särskilda och allmänna bestämmelser som avtalats mellan leverantören och RF (”Leveransvillkoren”) och dels till att leverantören faktiskt fullgör sina skyldigheter enligt Leveransvillkoren gentemot RF. HM bekräftar att Leveransvillkoren godkänts av denne. Om leverantören inte uppfyller sina skyldigheter gentemot RF enligt Leveransvillkoren beträffande hyresobjektet, dess kvalitet, prestanda, leveranstid, etc, åtar sig RF att, efter eget val, på anfordran antingen till HM överlåta sin rätt att göra gällande påföljder mot leverantören eller ge HM fullmakt att företräda RF, allt under förutsättning att HM i alla avseenden fullgör sina förpliktelser gentemot RF. HM är skyldig att på anmodan av RF företräda RF gentemot leverantören om HM skulle hävda en rätt till påföljd på grund av utebliven eller försenad leverans, fel eller brist i leverantörens prestation eller på grund av annan anledning till följd av köpet. HM är skyldig att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal även om HM gör gällande fel eller brist eller om eventuella åtaganden beträffande service, underhåll m m från leverantören eller annan, inte skulle fullgöras och oaktat att HM till följd av sådant fel eller sådan brist ej kan bruka hyresobjektet. Vid leveransförsening har RF rätt att förskjuta hyrestiden i samma utsträckning som leveransen försenats. Alla kostnader i samband med tvist med leverantören såsom för juridiskt och tekniskt biträde, rättegångskostnader m m, ska betalas av HM, oavsett om HM är part i tvisten eller ej. Eventuell återbetalning av köpeskilling eller annan ersättning från leverantören ska alltid ske direkt till RF varvid HM äger rätt till motsvarande reduktion av föreskrivna hyror och andra avgifter enligt detta avtal.

4. Hävning HM äger endast rätt att häva detta avtal om RF enligt lagakraftvunnen dom, skiljedom eller skriftligt medgivande från leverantören, erhållit rätt att häva gentemot leverantören och leverantören säkerställt återbetalning av erhållna belopp och fullgörande av andra förpliktelser mot RF.

5. Start av Hyrestid, Leveransperiod m m Om leverans sker senast dag 15 i en kalendermånad börjar hyrestiden den första dagen i närmast följande kalendermånad. Om leverans sker dag 16 eller senare i en kalendermånad skall hyrestiden börja den första dagen i den andra kalendermånaden efter leverans. Definition av leverans enligt punkt 2 ovan. Från datum för fullgjord leverans till hyrestidens första dag (”Leveransperiod”) debiteras HM en Periodavgift på en trettiondels (1/30) Månadsavgift per dag. Periodavgiften för Leveransperioden debiteras på HMs första faktura och förfaller till betalning vid anfordran. Den första Månadsavgiften ska erläggas och vara RF tillhanda senast på hyrestidens första dag. Månadsavgiften erlägges därefter, om ej annat skriftligen överenskommits, kvartalsvis i förskott och skall vara RF tillhanda senast sista bankdagen före varje betalningsperiods början.

6. Övriga kostnader RFs samtliga kostnader, såsom kostnader för transport, installation, försäkring, tull, skatt, kursdifferenser och dylikt som avser hyresobjektet och som inte inkluderats i RFs i detta avtal angiven anskaffningskostnad för hyresobjektet, ska vid anfordran betalas av HM.

7. Ändring av Månadsavgiften Månadsavgiften i avtalet baseras på ränteläget på den marknad där RF vid var tid refinansierar sig. Den i avtalet angivna Månadsavgiften är baserad på STIBOR 90 dagar (Referensräntan), med avstämningsdag det datum som på avtalets framsida anges som basdag. Månadsavgiften för kommande perioder bestäms efter noteringen för STIBOR 90 dagar två bankdagar före den kalendermånad under vilken aviseringen sker. Om notering av Referensräntan är negativ används istället 0%. RF får, vidare efter meddelande till HM, ändra Månadsavgiften om: – RFs anskaffningskostnad inklusive skatt, tull, transport och liknande kostnader för hyresobjektet skulle bli en annan än vad RF förutsatte vid bestämmandet av Månadsavgiften; – RF måste erlägga likvid för hyresobjektet i främmande valuta efter annan kurs än den som förutsattes av RF vid bestämmandet av Månadsavgiften; – nya eller ändrade regler avseende kapitaltäckning, kassakrav el dyl. föranleder härtill; – av svenska eller utländska myndigheter beslutad kreditpolitisk åtgärd eller annan åtgärd eller omständighet föranleder härtill; – ränteparametern Stibor 90 dagar eller annan gällande ränteparameter enligt RFs bedömning inte längre är relevant för den marknad där RF refinansierar sig eller annars ej längre utgör grund för RFs refinansiering. Om Referensräntan skulle upphöra att noteras, eller enligt RFs bedömning förlora sin aktualitet eller inte längre återspegla den kostnad RF har för sin refinansiering, ska RF äga rätt att med omedelbar verkan ersätta Referensräntan med RFs faktiska refinansieringskostnad som bas för framräknandet av Månadsavgiften.

8. Mervärdesskatt, dröjsmålsränta, kravavgifter m m Utöver Månadsavgift ska HM erlägga mervärdesskatt samt andra skatter och avgifter som sammanhänger med hyresobjektet eller hyresförhållandet. Mervärdesskatt erlägges samtidigt med Månadsavgiften, övriga skatter och avgifter vid anfordran. Utöver Månadsavgift utgår särskilda avgifter som för var tid tillämpas av RF, såsom för bevakning och indrivning av fordran hos HM eller annan betalningsskyldig, häri särskilt inbegripet inkassoavgifter och avgifter för betalningspåminnelser samt för kostnader i samband med återtagande av hyresobjektet. Vid dröjsmål med erläggande av Månadsavgift eller annan betalning enligt detta avtal ska HM erlägga dröjsmålsränta på förfallet belopp med för närvarande 2% per månad.

9. Förfogande över hyresobjektet m m Hyresobjektet är RFs egendom och HM förvärvar ej på grund av hyresavtalet någon äganderätt till objektet. RF upplåter hyresobjektet till HM på de villkor som anges i detta avtal. HM äger inte rätt att vidta åtgärd som äventyrar RFs äganderätt till hyresobjektet. HM får till exempel inte: a) införliva hyresobjektet med sin eller annans fasta eller lösa egendom; b) vidtaga ändringar i eller påbyggnader av hyresobjektet utan medgivande från RF om åtgärden kan leda till att hyresobjektets värde minskar; c) pantsätta eller överlåta hyresobjektet; d) överlåta detta avtal på annan, uthyra hyresobjektet till annan eller genom avtal med annan förfoga över rätt till hyresobjektet eller detta avtal; e) förflytta hyresobjektet från det angivna driftstället annat än på sätt som angivits i Leveransvillkoren. Skulle under hyrestiden rättslig åtgärd, såsom utmätning, kvarstad, eller skingringsförbud vidtagas beträffande hyresobjektet, är HM skyldig att för utmätningsmannen uppvisa sitt exemplar av hyresavtalet samt att upplysa utmätningsmannen om RFs rätt till hyresobjektet. HM är dessutom skyldig att omedelbart skriftligen underrätta RF om den av utmätningsmannen vidtagna åtgärden.

10. Besittningsrätt RF äger under hyrestiden rätt att besiktiga hyresobjektet. HM ska lämna RF tillträde till den lokal där hyresobjektet finns samt lämna erforderligt biträde vid genomförandet av sådan besiktning.

11. Vård av hyresobjektet HM har att väl vårda och underhålla hyresobjektet så att det är i gott arbetsdugligt skick. Vid hyrestidens upphörande ska hyresobjektet ej vara i sämre skick än vad som är normalt med hänsyn till ålder och normal användning. Skulle hyresobjektet på grund av förslitning, vanvård eller annat skäl bli obrukbart före hyrestidens utgång är HM trots detta skyldig att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Det åligger HM att ombesörja och bekosta eventuellt erforderlig reparation av hyresobjektet. Under tid då hyresobjektet är under reparation ska full Månadsavgift utgå.

12. Försäkring RF tecknar de försäkringar RF finner erforderliga. Om ej annat skriftligen överenskommits utgår avgift för sådan försäkring utöver Månadsavgiften och debiteras HM separat i enlighet med de villkor som RF vid var tid tillämpar. Det åligger dock alltid HM att om hyresobjektet utgörs av eller inkluderar registreringspliktigt fordon teckna och under hela hyrestiden vidmakthålla minst trafikförsäkring, delkasko-, och i den mån vagnskadegaranti ej ingår i anskaffningspriset för hyresobjektet eller löper ut under hyrestiden, vagnskadeförsäkring för sådant fordon. HM ska därvid till försäkringsbolaget anmäla RFs intresse såsom ägare till hyresobjektet och förmånstagare till sådan försäkring. I det fall hyresobjektet utgörs av eller inkluderar annat motordrivet fordon där trafikförsäkring krävs åligger HM samma försäkringsansvar som för registreringspliktigt fordon om inte annat avtalats. HM ska på anmodan förete bevis om gällande försäkring som uppfyller kraven ovan, eljest får RF låta försäkra hyresobjektet på HMs bekostnad. HM överlåter härmed till RF all rätt till ersättning vid försäkringsfall. Samtliga utfallande försäkringsbelopp ska tillfalla RF. RF är därutöver berättigad att av HM erhålla självriskbelopp som avräknas vid reglering av försäkringsfall. Vid försäkringsfall ska HM utan dröjsmål anmäla skada på eller förlust av hyresobjektet, eller del därav, till försäkringsbolaget samt skicka kopia av anmälan till RF. Vid skadeanmälan ska kopia av detta avtal inges till försäkringsbolaget. På HMs begäran kan skriftlig information om de fullständiga villkoren för tecknad försäkring tillhandahållas. För skoldatorer gäller specifika villkor och priser.

13. Skada på hyresobjekt m m HM svarar från leverans av hyresobjektet t o m den dag hyresobjektet mottagits av RF eller dennes representant i samband med avtalets upphörande, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på hyresobjektet. Således är HM betalningsskyldig och ansvarig för skada, inklusive självrisk, som inte täcks av försäkring. a) Om hyresobjektet helt eller delvis förloras, förslits eller förstörs, ska HM omedelbart underrätta RF därom. Härvid har RF rätt att begära särskild säkerhet av HM för återstående betalningar enligt detta avtal. b) Skada på eller förlust av hyresobjektet befriar inte HM från dennes förpliktelser enligt detta avtal. Detta gäller även om HM inte kan bruka hyresobjektet. c) Vid skada på hyresobjektet där RF anser att reparation bör ske ska utfallande försäkringsersättning användas till betalning av reparationskostnad. HM svarar för de reparationskostnader som inte täcks av försäkringen. d) För det fall reglering av förlust eller skada sker genom att försäkringsbolaget till RF tillhandahåller av RF godkänd ersättningsutrustning ska detta avtal gälla oförändrat och avse sådan ersättningsutrustning. HM svarar för kostnader i samband härmed som inte täcks av försäkringen. Om hyresobjektet, eller del därav, helt förloras eller skadas så att reparation enligt RFs bedömning ej kan ske, ska HM fortsätta att erlägga Månadsavgiften till RF fram till dess RF erhållit ersättning från försäkringsbolag. HM ska därvid till RF erlägga skillnaden mellan (1) summan av det Bokförda Värdet av hyresobjektet (eller den relevanta delen därav) och samtliga övriga belopp som HM ska erlägga enligt dessa villkor och (2) summan av försäkringsersättningen och det nettobelopp som RF erhåller vid en eventuell försäljning av hyresobjektet (eller den relevanta delen), alternativt det värde som hyresobjektet (eller den relevanta delen) enligt RF skäligen kan beräknas till, om summan enligt (1) överstiger summan enligt (2). Om summan enligt (1) istället understiger summan enligt (2) ska HM erhålla mellanskillnaden. Om skadan och ersättningen enligt ovan avser hela hyresobjektet ska hyresavtalet upphöra att gälla när RF erhållit full betalning enligt denna punkt, om skadan och ersättningen avser del av hyresobjektet ska hyresavtalet gälla oförändrat avseende övriga delar. Vid fall som nu angivits, då försäkringsersättning ej utgår, ska HM erlägga ett belopp till RF motsvarande det belopp som anges i (1) ovan, varvid hyresavtalet ska upphöra att gälla om skadan och ersättningen avser hela hyresobjektet.

14. Skada orsakad av hyresobjektet Det åligger HM att oberoende av vållande svara för all sak-, person-, och/eller förmögenhetsskada som hyresobjektet eller dess användning må förorsaka, samt hålla RF skadeslös och ansvarsfri med anledning av eventuella krav på grund av dylika skador. Det åligger HM att teckna och vidmakthålla försäkringar i nämnda hänseenden.

15. Myndighets föreskrift m m HM förbinder sig att under hyrestiden inte bruka hyresobjektet utan att dessförinnan förvissa sig om att detsamma i vad mån avser utrustning, skyddsanordningar, försäkringar och dylikt uppfyller alla gällande författningar och av myndighet uppställda krav. RF är inte ansvarig om hinder i utnyttjandet av hyresobjektet föreligger eller uppstår genom föreskrift i författning och/eller myndighets beslut. Sådant hinder kan ej utgöra grund för ersättningskrav från HM gentemot RF och ej heller åberopas som skäl till befrielse helt eller delvis från förpliktelser som åvilar HM.

16 Hyrestid, förlängning och återlämnande Hyrestiden finns angiven på avtalets framsida. Om HM inte skriftligen till RF senast 180 dagar före avtalad hyrestids utgång eller, om förlängning skett, före förlängningsperiods utgång, meddelat RF att återlämnande ska ske, förlängs hyrestiden varje gång sådant meddelande uteblir, automatiskt med 12 månader, nedan kallad förlängningsperioden. Månadsavgiften under förlängningsperioden är densamma som under ordinarie hyresperiod. För förlängningsperioden gäller samma betalningsperiodicitet och samma förfallodagar som för hyrestiden. Under förlängningsperioden fortsätter i övrigt villkoren i detta avtal att gälla oförändrade. HM ska på egen bekostnad och risk återlämna hyresobjektet till av RF anvisad plats i Sverige. Om hyresobjektet vid återlämnandet befinnes vara i sämre skick än vad som är normalt med hänsyn till ålder och normal användning äger RF på HMs bekostnad åtgärda sådana brister i hyresobjektets skick.

17. RFs rätt till uppsägning av avtalet, skadestånd RF äger rätt att med omedelbar verkan uppsäga avtalet och genast på HMs bekostnad återtaga hyresobjektet om: a) HM dröjer med erläggande av Månadsavgift, förfallna skatter, avgifter eller andra kostnader enligt avtalet med mer än 10 dagar; b) HM inställer betalningarna, ansöker om företagsrekonstruktion eller om sådan beslutas beträffande HM, försätts i konkurs, begär eller inleder ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest enligt RFs bedömning kan befaras vara på obestånd; c) HM vanvårdar hyresobjektet eller förvägrar RF besiktning av hyresobjektet; d) det enligt RFs uppfattning finns skälig anledning antaga att HM inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot RF enligt hyresavtalet eller annan förpliktelse mot RF; e) säkerheter för hyresavtalet eller för annan förpliktelse som HM har mot RF, enligt RFs bedömning, inte längre är betryggande; f) HM i övrigt åsidosätter någon bestämmelse i hyresavtalet; g) sådan förändring skett av ägarförhållandena i HM som enligt RFs bedömande är av väsentlig betydelse för HMs fullgörande av Månadsavgiften. Om uppsägningsgrund föreligger enligt ovan äger RF även rätt att säga upp annat avtal med HM. För den händelse att avtalet säges upp av RF av anledning som anges ovan, ska RF äga rätt till, förutom månadsavgifter och andra belopp som är förfallna, även skadestånd som, om inte annan skada kan visas, ska uppgå minst till samtliga Månadsavgifter för resterande hyrestid, samt eventuellt garanterat, alternativt beräknat marknadsmässigt värde av hyresobjektet efter hyrestidens slut, allt diskonterat till nuvärde vid uppsägningstidpunkten. Nuvärdesdiskontering ska ske till en räntesats motsvarande gällande STIBOR 90 dagar. Därtill kommer samtliga kostnader för återtagande av hyresobjektet. Skadeståndet ska minskas med den intäkt, exkl. moms, som RF efter avdrag för försäljnings-, rekonditionerings- och övriga kostnader erhåller vid försäljning av hyresobjektet.

18. Överlåtelse av RFs rättigheter RF äger rätt att med förbehåll för HMs rätt överlåta eller pantsätta hyresobjektet samt samtliga fordringar och rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan.

19. Ändring och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

20. Meddelanden m m HM ska omedelbart underrätta RF om adress- och/eller namnändring eller ändring av de på avtalets framsida lämnade uppgifterna om HMs huvudägare. Meddelande rörande detta avtal som RF sänder till HM, ska anses ha nått HM senast på fjärde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till i avtalet angiven adress eller annan av RF känd adress. Meddelande som sänts med epost ska anses ha nått HM omedelbart.

21. Ansvarsbegränsning RF är inte ansvarig gentemot HM för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför RFs kontroll. Detta förbehåll gäller vare sig RF själv är part i eller föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Förhindras RF, till följd av omständighet som anges ovan, att fullgöra åtagandet gentemot HM, ska RF vara berättigad att uppskjuta fullgörandet härav till dess hindret upphört. RF är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om RF varit normalt aktsam. RF är inte i något fall skyldig att utge ersättning för utebliven vinst, produktionsbortfall eller annan indirekt skada eller följdskada.

22. Forum Detta avtal ska vara underkastat svensk lag. Tvister i anledning av detta avtal eller rättsförhållanden som har sitt ursprung i detta avtal ska i första instans avgöras av Umeå tingsrätt.

23. Information om behandling av personuppgifter För HM:s personuppgifter är RF personuppgiftsansvarig. RF behandlar HM:s personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande integritetsskyddspolicy (betecknad ”Så behandlar Umeå Release Finans dina personuppgifter”) och som finns tillgänglig på RF:s webbsida www.releasefinans.se. RF redovisar informationen om behandlingen av personuppgifter för HM i samband med att HM ingår avtalet. Avtalets ingående är avhängigt att HM godkänner RF:s personuppgiftsbehandling som den beskrivs i ”Så behandlar Umeå Release Finans dina personuppgifter” avseende den behandling som är nödvändig för avtalets fullgörande. HM är införstådd med att RF för att leva upp till de rättsliga krav som ställs beträffande dokumentation för bl.a. förhindrande av penningtvätt, måste behandla HM:s personuppgifter.

24. Pantsättning av RFs rättigheter mm RFs pantsättning av sina rättigheter enligt hyresavtalet inklusive äganderätten till Hyresobjektet innebär att HM med befriande verkan endast kan erlägga betalningar enligt hyresavtalet till Panthavaren. Vid inbetalningar till annan än Panthavaren kan HM komma att krävas på betalning två gånger. Förfogande av Hyresobjektet som omfattas av hyresavtalet får inte ske utan Panthavarens medgivande. Om skyldighet finns för HM att enligt dessa Allmänna villkor betala RF, skall dessa betalningar erläggas till Panthavaren.

25. Administration av hyresavtalet. Panthavaren har givit RF i uppdrag att tills vidare sköta administrationen av hyresavtalet. Alla frågor om betalning, fakturor, lösenbelopp m m samt eventuell uppsägning skall tills annat med